loader image
logo122.png
Obrazek wyróżniający
25 sierpnia 2023

Miałeś opóźniony lot? Twoje połączenie realizowane przez linie Enter Air zostało przełożone na kolejny dzień? Tego typu sytuacje nie należą do rzadkości. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest często chęć maksymalnego wykorzystania zasobów floty samolotów. Warto mieć świadomość, że na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 za odwołany lub opóźniony lot z winy Enter Air przysługuje odszkodowanie nawet do 600 EUR na osobę. W niniejszym artykule opisujemy, w jaki sposób przebiega proces uzyskania rekompensaty od polskiego przewoźnika.

Enter Air – podstawowe informacje na temat przewoźnika

Enter Air (pełna nazwa spółki: Enter Air Sp. z.o.o.) to polska czarterowa linia lotnicza z siedzibą w Warszawie (02-146) przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Utworzona została 15 października 2009 r. Z kolei działalność operacyjną rozpoczęła 25 kwietnia 2010 r. pod kodem IATA: E4 oraz ICAO: ENT. Enter Air to największa linia czarterowa funkcjonująca na polskim rynku. Z uwagi na wysoką jakość obsługi klienta cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród pasażerów, jak również touroperatorów. Linie lotnicze współpracują z największymi biurami podróży działającymi na polskim rynku, w tym m.in. z TUI Poland oraz Itaką.

Przewoźnik posiada cztery stałe bazy operacyjne w Polsce na następujących lotniskach: Lotnisko Chopina w Warszawie, Katowice Airport, Port lotniczy Poznań-Ławica, Port lotniczy Wrocław-Strachowice. Z kolei poza granicami kraju stacjonuje on w Paryżu i Zurychu, a sezonowo także m.in. w Londynie oraz Tel Awiwie.

Linie lotnicze Enter Air notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (spółka: Enter Air S.A.). Debiut na GPW miał miejsce 14 grudnia 2015 r. Na przestrzeni kolejnych lat przewoźnik stale umacniał swoją pozycję na polskim rynku, stając się liderem w segmencie połączeń czarterowych. Dodatkowo sprawne zarządzanie firmą w okresie pandemii COVID-19 umożliwiło przetrwanie kryzysu, a w konsekwencji kontynuowanie rozwoju marki.

Strona internetowa: www.enterair.pl

Adres e-mail: enterair@enterair.pl

Kwoty odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot

Na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w przypadku, gdy lot zostanie odwołany lub ulegnie opóźnieniu, którego czas przekracza 3 godziny (na lotnisku docelowym), może wystąpić do linii lotniczych z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Kwoty rekompensat są stałe i zależą od odległości:
  • 250 EUR na osobę – na dystansie nieprzekraczającym 1500 km
  • 400 EUR na osobę – na dystansie od 1500 km do 3500 km (oraz wszystkie loty powyżej 1500 km na obszarze Unii Europejskiej)
  • 600 EUR na osobę* – na dystansie przekraczającym 3500 km (dla lotu, w którym jedno z lotnisk znajduje się poza terenem Unii Europejskiej)

    * w przypadku lotów na dystansie przekraczającym 3500 km (wykraczających poza obszar UE) wymagany czas opóźnienia wynosi 4 godziny (w sytuacji, gdy mieści się on w przedziale 3-4 godzin, to kwota odszkodowania zostaje zredukowana o 50% i tym samym wynosi po 300 EUR na osobę)

Odwołany lub opóźniony lot - co dalej?

W szczycie sezonu turystycznego siatka połączeń realizowanych przez Enter Air jest niezwykle rozbudowana. Przewoźnik oferuje loty do wielu popularnych krajów takich jak Grecja, Hiszpania, Egipt, Turcja, ale również do bardziej egzotycznych miejsc jak np. Zanzibar czy Kenia. Z uwagi na napiętą siatkę połączeń, w przypadku wystąpienia usterki technicznej często nie ma możliwości podstawienia zastępczego samolotu w krótkim czasie. Niejednokrotnie trzeba czekać na sprowadzenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy. Powoduje to, że część połączeń (zwłaszcza w okresie wakacyjnym) jest opóźniona, a pasażerowie nabywają prawo do uzyskania odszkodowania.

Przede wszystkim jednak należy mieć świadomość swoich praw. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 261/2004 za opóźniony lub odwołany lot przysługuje odszkodowanie nawet do kwoty 600 EUR. Warto mieć jednak na względzie, że kluczowym aspektem jest przyczyna zakłócenia podróży. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika. Rekompensata należna jest w sytuacji m.in.: awarii technicznej oraz problemów operacyjnych przewoźnika (w tym także strajku załogi), a także niewłaściwego zaplanowania systemu rotacji. Odszkodowanie nie przysługuje z kolei, gdy lot został zakłócony z przyczyn niezależnych, jak np.: zła pogoda, zamknięta przestrzeń powietrzna, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska.

Jak przebiega proces dochodzenia roszczenia od Enter Air?

Informacje dotyczące sposobu składania reklamacji za opóźniony lot znajdują się na stronie internetowej przewoźnika w zakładce „formularz kontaktowy”. Warto podkreślić, że Enter Air wymaga, aby zgłoszenie w zakresie wypłaty odszkodowania zostało wysłane listownie na adres warszawskiej siedziby. W taki sam sposób pasażer otrzymuje także informację zwrotną. Brak możliwości wysłania zgłoszenia w formie elektronicznej z oczywistych względów powoduje wydłużenie całego procesu.

Kluczowym aspektem pozostaje jednak fakt, że uzyskanie odszkodowania od linii Enter Air nie stanowi zwykłej formalności. Na przestrzeni kilku lat działalności wielokrotnie prowadziliśmy sprawy dotyczące niniejszego przewoźnika. Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku linii Enter Air do rzadkości nie należą sytuacje, w których spory rozstrzygane na drodze sądowej. Przewoźnik nieczęsto godzi się bowiem na polubowne rozwiązanie sprawy.

Wynika to z faktu, iż linia orzecznictwa w zakresie określonych przyczyn powodujących zakłócenia w realizacji rejsów jest nieprecyzyjna. W takich okolicznościach rozstrzygnięcie zapadające na drodze sądowej może być równie dobrze na korzyść pasażera, jak również linii lotniczych. W związku z tym istotna staje się rola profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Znajomość aktualnego orzecznictwa (w tym w szczególności wyroków TSUE) niejednokrotnie umożliwia przekonanie sądu do stosownej argumentacji, a tym samym przechylenie szali zwycięstwa na korzyść klienta.

Dochodzenie roszczenia na drodze sądowej

W związku z powyższym pasażer samodzielnie występujący z roszczeniem do Enter Air musi liczyć się z tym, że ostatecznie konieczne będzie rozstrzygnięcie sporu na drodze postępowania sądowego. Warto mieć na względzie, iż niniejsze działanie wiąże się z poniesieniem kosztów. Niezbędne staje się uiszczenie opłaty sądowej (100 zł – w przypadku odszkodowania w kwocie 250 EUR, 200 zł – w przypadku rekompensat w wysokości 400 EUR oraz 600 EUR). Ponadto konieczne może okazać się pokrycie wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Dodatkowo w przypadku przegranej pasażer zobligowany będzie do uiszczenia kosztów zastępstwa procesowego strony wygranej. Dotyczy to przypadku, w którym Enter Air zdecyduje się na skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Aspekt ten jest niezwykle kluczowy, gdyż ustawowe kwoty są stosunkowo wysokie i wynoszą odpowiednio: 270 zł – w przypadku roszczeń o wartości nominalnej 250 EUR oraz 900 zł – w przypadku roszczeń o wartości nominalnej 400 EUR lub 600 EUR. Wskazane kwoty dotyczą pozwu obejmującego jedną osobę. W przypadku większej grupy pasażerów koszty zastępstwa procesowego należy pomnożyć przez liczbę uczestników procesu.

Należy zaznaczyć, że w toku postępowania sądowego to przewoźnik zobowiązany jest do przedstawiania dowodów, które zwalniałaby go z obowiązku wypłaty odszkodowania. Z drugiej jednak strony brak doświadczenia po stronie pasażera z różnych względów może skutkować przegraniem procesu, mimo że stan faktyczny wskazuje na odpowiedzialność linii lotniczych. Więcej informacji w zakresie dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego w związku z zakłóceniami w podróży znaleźć można w artykule na naszym blogu.

Rozporządzenie (WE) 261/2004 a stanowisko przewoźnika

Warto podkreślić, że w sferze medialnej Enter Air powiela narrację, której zdecydowanie nie można nazwać prokonsumencką. Wypowiedź członka zarządu spółki na łamach Pulsu Biznesu wskazuje, że przewoźnik kwestionuje zasadność funkcjonowania, w obecnym kształcie, regulacji ustanowionych przez unijnego prawodawcę. Enter Air stoi na stanowisku, że konieczność wypłaty odszkodowań jest jedną z głównych przyczyn upadku linii lotniczych na przestrzeni ostatnich lat. Dodatkowo wskazuje, że kwoty rekompensat są nieproporcjonalnie wysokie.

AirCash4U zdecydowanie nie zgadza się ze stanowiskiem Enter Air w niniejszym zakresie. Warto podkreślić, że mimo konieczności wypłaty relatywnie wysokich odszkodowań, do rzadkości nie należą sytuacje, w których pasażerowie godzinami oczekują na lotnisku w oczekiwaniu na naprawę usterki samolotu. Brak jakichkolwiek sankcji dla przewoźnika w związku z odwołaniem lub znacznym opóźnieniem rejsu zdecydowanie spotęgowałby występowanie problemu, tj. zwiększenie częstotliwości występowania zakłóconych rejsów. Stoi to w sprzeczności z unijnymi regulacjami, które stale zwiększają zakres ochrony konsumentów, nie tylko w związku z podróżami lotniczymi.

Zawarcie ugody z przewoźnikiem

Z relacji przekazywanych przez pasażerów podróżujących liniami Enter Air wynika, że w przypadku opóźnienia rejsu przewoźnik stosunkowo często proponuje zawarcie ugody. Linie lotnicze wskazują, że nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie zakłócenia rejsu, jednak oferują rekompensatę jako formę gestu handlowego. Do podpisania porozumienia często ma dochodzić na pokładzie samolotu znajdującego się w przestrzeni powietrznej. Taka forma zdaje się być niekorzystna dla pasażera, gdyż w takich okolicznościach nie ma on możliwości, aby skorzystać ze środków komunikacji, aby samodzielnie zapoznać się z unijnymi regulacjami.

Znaczna część podróżnych decyduje się na zaakceptowanie warunków ugody, aby mieć już to „z głowy”. Należy jednak pamiętać, że przewoźnicy z całą pewnością nie będą decydować się na wypłaty rekompensat w sytuacji, gdy faktycznie miały miejsce tzw. nadzwyczajne okoliczności. W praktyce linia lotnicza oferuje zawarcie ugody najczęściej wtedy, gdy ma pełną świadomość, że z jej strony doszło do naruszenia praw pasażerów opisanych w Rozporządzeniu (WE) 261/2004.

Czy warto zaakceptować warunki ugody?

Na to pytanie każdy pasażer musi odpowiedzieć sobie indywidualnie. Zasadniczo w takiej sytuacji istnieją spore szanse na uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania. Z drugiej strony bardzo możliwe, że spór z przewoźnikiem trzeba będzie rozstrzygnąć na drodze postępowania sądowego, co stanowi niewątpliwą komplikację dla pasażera.

Alternatywą jest przekazanie sprawy do obsługi wyspecjalizowanej firmie. W ten sposób istnieje możliwość uzyskania pełnej kwoty przysługującego odszkodowania, a jednocześnie brak konieczności angażowania czasu oraz ponoszenia kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia.

Skorzystanie z usług AirCash4U

W przypadku, gdy pasażer nie chce ryzykować ponoszenia kosztów oraz angażować swojego czasu, może przekazać prowadzenie sprawy firmie AirCash4U. Wystarczy udzielić stosownych pełnomocnictw oraz przesłać skany dokumentów podróży, a następnie jedynie oczekiwać na stosowne rozstrzygnięcie. Istotnym aspektem jest to, że jeśli dojdzie do procesu sądowego, to my poniesiemy wszystkie związane z tym koszty. Dodatkowo klient nie ponosi również żadnych opłat w przypadku ewentualnej przegranej. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która wynosi 23% brutto od uzyskanej kwoty odszkodowania. Stawka jest stała i nie wzrasta także wtedy, gdy sprawa zostaje skierowana na drogę sądową. Ten aspekt jest niezwykle istotny, gdyż wiele konkurencyjnych firm podnosi wysokość wynagrodzenia (nawet do 40-50%) w momencie, gdy sprawa trafia na wokandę. Dodatkowo w przypadku większych grup lub w kontekście zgłoszeń, gdzie występuje wysokie prawdopodobieństwo zasadności roszenia, istnieje możliwość negocjacji prowizji.

Warto podkreślić, że na przestrzeni kilku lat działalności wypracowaliśmy mechanizmy, które umożliwiają uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania od Enter Air na drodze polubownej mediacji. Tym samym istnieje możliwość wyegzekwowania rekompensaty, w relatywnie krótkim czasie, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00