loader image

Wybór firmy do dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych

Każdego dnia tysiące osób na całym świecie podróżuje samolotami. Niestety nie zawsze rejs odbywa się bez komplikacji. Nierzadko bowiem zdarzają się sytuacje, w których lot jest opóźniony lub odwołany. W takim przypadku, na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 można ubiegać się o zryczałtowane odszkodowanie. Zazwyczaj pasażerowie w pierwszej kolejności samodzielnie kierują reklamację do przewoźnika. Niestety linie lotnicze starają się minimalizować koszty związane z wypłatą odszkodowań. W praktyce często prowadzi to do sytuacji, w której reklamacja wysłana samodzielnie przez pasażera zostaje odrzucona. Nie oznacza to jednak, że w danym przypadku linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania. Kwestię tę można wstępnie ocenić na podstawie treści odpowiedzi na reklamację, jakiej udzielił przewoźnik. Brak wskazania konkretnej przyczyny opóźnienia lub odwołania lotu zazwyczaj świadczy o tym, że pasażerowie w rzeczywistości są uprawnienia do otrzymania zryczałtowanego odszkodowania.

Przewoźnik odrzucił moją reklamację – co dalej?

W takim przypadku pozostają w zasadzie dwie możliwości w zakresie uzyskania odszkodowania: samodzielne skierowanie sprawy do sądu lub też wysłanie zgłoszenia do jednej z wyspecjalizowanych firm. Zazwyczaj korzystniejsza jest ta druga opcja. W celu samodzielnego wytoczenia powództwa przeciwko przewoźnikowi wymagana jest określona wiedza z zakresu prawa. Ponadto działanie to wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat sądowych. Z kolei w przypadku oddalenia powództwa powstaje obowiązek zapłaty kosztów procesu. Wyspecjalizowane kancelarie zazwyczaj świadczą usługi w modelu, w którym pobierają prowizję jedynie od wygranej. Dodatkowo ponoszą one wszelkie koszty związane z prowadzeniem sprawy, a także ewentualną przegraną. Wariant ten zdaje się być zdecydowanie najkorzystniejszy, z punktu widzenia pasażera, gdyż eliminuje jakiekolwiek negatywne skutki związane z niepowodzeniem. Innymi słowy: zwyczajnie nie ma nic do stracenia.

Jak wybrać najlepszą firmę do dochodzenia odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Odpowiedni wybór firmy, która zajmie się prowadzeniem sprawy o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, może być kluczowy dla skuteczności procesu. Wysłanie zgłoszenia do kancelarii, która nie jest dobrze oceniana przez klientów, może w konsekwencji spowodować, że w odpowiednim czasie nie zostaną przeprowadzone niezbędne działania (w szczególności na drodze prawnej), co ostatecznie może doprowadzić do przedawnienia roszczenia. W konsekwencji pasażer nie otrzyma należnego odszkodowania od linii lotniczych.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na doświadczenie danej firmy. Na polskim rynku aktywnie działa ok. kilkunastu kancelarii pośredniczących w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych. Są to zarówno małe, kilkuosobowe firmy, jak również duże korporacje zatrudniające po kilkaset osób. Ważne jest, aby wybrać taką, która ma w swoim portfolio znaczną liczbę wygranych spraw o odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty. To daje nam pewność, że firma jest skuteczna w swojej pracy i potrafi osiągać korzystne dla klientów rozstrzygnięcia.

Opinie o danej firmie kluczem do sukcesu

W szczególności należy zwrócić uwagę na opinie innych klientów na temat danej firmy. W praktyce zadowoleni pasażerowie najczęściej nie zostawiają żadnej recenzji. Niemniej jednak, w sytuacji, gdyby dana firma była nieskuteczna, to z łatwością będzie można odnaleźć negatywne wpisy w Internecie. Warto analizować źródła, które uniemożliwiają tzw. konflikt interesów, czyli samodzielne udostępnienie pozytywnych opinii przez daną kancelarię. Najbardziej wiarygodne informacje odnaleźć można na profilu Google Moja Firma lub fanpage na Facebooku. Warto jednak z rezerwą podchodzić do lakonicznych wpisów (typu: „Polecam” lub „Świetna współpraca”), które w żaden sposób nie opisują, jak przebiegał dany proces. Zadowoleni klienci zazwyczaj szczegółowo przedstawiają, na czym polegał ich problem związany z przelotem, oceniają formę komunikacji z daną firmą, a także wskazują, jak długo trwało uzyskanie odszkodowania.

Należy z rezerwacją podchodzić do recenzji widniejących w mniej popularnych źródłach, jak np. fora internetowe lub różnego rodzaju konkurencyjne rozwiązania dla Google Moja Firma. W praktyce rzadko się zdarza, żeby faktycznie pasażer podzielił się swoją opinią za pośrednictwem tego typu kanału. Z kolei często źródła te nie weryfikują, czy dany wpis faktycznie podchodzi od klienta konkretnej firmy, co może prowadzić do różnego rodzaju nadużyć.

Sygnałem ostrzegawczym może być również sytuacja, w której odnalezienie profilu kancelarii jest utrudnione lub też zablokowana została możliwość udostępnienia recenzji na fanpage na Facebooku. Niestety często takie działania są podejmowane, aby utrudnić niezadowolonym klientom dodanie opinii.

Podjęcie działań prawnych w przypadku, gdy polubowne negocjacje zakończą się niepowodzeniem

Decydując się na przekazanie sprawy danej kancelarii, warto uprzednio zweryfikować, czy firma ta dysponuje narzędziami prawnymi w zakresie egzekwowania roszczeń na drodze postępowania sądowego. Aspekt ten jest niezwykle istotny, gdyż stosunkowo często linie lotnicze nie odpowiadają na kierowane do nich reklamacje lub też odmawiają wypłaty odszkodowania (zazwyczaj bez konkretnego uzasadnienia). Przewoźnicy stosują niniejsze działania najczęściej w związku ze zgłoszeniami wysyłanymi indywidualnie przez pasażerów lub też wyspecjalizowane firmy, które w rzeczywistości nie prowadzą żadnych działań na drodze postępowania sądowego. Linie lotnicze mają bowiem świadomość, że odmowa wypłaty odszkodowania w takich okolicznościach nie będzie się dla nich wiązała z negatywnymi skutkami.

W kontekście prowadzenia działań na drodze postępowania sądowego warto zweryfikować, w jaki dokładnie sposób będzie przebiegała cała procedura. Niektóre firmy prowadzą działania prawne tylko i wyłącznie na posiedzeniach niejawnych, czyli poprzez wymianę samych pism. W ten sposób faktycznie można z łatwością wygrać sprawę, jednak dotyczy to sytuacji, w której linia lotnicza nie podejmuje żadnych działań związanych z otrzymanym pozwem.

Z kolei inaczej przedstawia się to w sytuacji, w której pełnomocnik przewoźnika aktywnie uczestniczy w postępowaniu sądowym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której prawnik zatrudniony jest bezpośrednio w liniach lotniczych. W takim przypadku brak aktywnego uczestnictwa w postępowaniu sądowym przez pełnomocnika wyspecjalizowanej firmy odszkodowawczej (w tym niestawianie się na rozprawach) często kończy się oddaleniem powództwa, a tym samym przegraniem sprawy.

Możliwe formy komunikacji z firmą

Kolejnym ważnym aspektem jest komunikacja z daną kancelarią. Warto wybrać taką, która jest łatwo dostępna i szybko odpowiada na wszelkie pytania i wątpliwości. Rekomendowane jest podjęcie współpracy z kancelarią, która umożliwia kontakt w formie telefonicznej. Umożliwi to uzyskanie szczegółowych informacji w sytuacji o aktualnym statusie sprawy (w tym między innymi postępach w zakresie prowadzonych działań prawnych).

Warto mieć również świadomość, że w kontekście śledzenia statusu swojej sprawy niezwykle istotne pozostaje, czy dana firma reprezentuje pasażera na podstawie pełnomocnictwa czy też cesji przelewu wierzytelności. W przypadku tej pierwszej formy klient zachowuje pełne prawo do swojego roszczenia. Oznacza to, że pasażer ma prawo do wglądu do kompletnej dokumentacji dotyczącej prowadzonej sprawy, w tym także do akt sądowych (w sytuacji, gdy konieczne okaże się wytoczenie powództwa).

Sytuacja wygląda jednak inaczej w sytuacji, gdy klient zawiera z daną kancelarią umowę cesji przelewu wierzytelności. W takim przypadku pasażer przenosi prawo do roszczenia na rzecz podmiotu trzeciego. Tym samym nie jest on już stroną sporu. W konsekwencji nie może mieć on żadnego wglądu do dokumentacji związanej z prowadzoną sprawą. W takiej sytuacji może on jedynie zaufać informacjom o statusie zgłoszenia, jakie otrzymuje od danej firmy.

Wysokość prowizji

Należy również zwrócić uwagę na koszty związane z prowadzeniem sprawy. W przypadku firm, które zajmują się tego typu usługami, opłata za prowadzenie sprawy jest najczęściej pobierana w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania. Stawki wynoszą od 20% do nawet 50% wartości odszkodowania. Niektóre firmy podwyższają wysokość prowizji w sytuacji, gdy do uzyskania rekompensaty konieczne okaże się podjęcia działań prawnych.

Warto mieć jednak na względzie, że wysokość wynagrodzenia jest sprawą drugorzędną. Kluczowym aspektem staje się doświadczenia, a tym samym skuteczność danej firmy. Lepiej jest bowiem otrzymać nawet 50% odszkodowania, a niżeli skorzystać z usług firmy oferującej niższą stawkę, jeśli jej działania okażą się nieskuteczne. W takim wypadku finalnie pasażer nie otrzyma nic.

Niemniej jednak odrębną kwestią pozostaje to, że często wysoka stawka prowizji nie idzie w parze ze skutecznością działania. Warto więc w pierwszej kolejności podejmować decyzję o współpracy z daną firmą na podstawie posiadanego przez nią doświadczenia, a także opinii innych klientów.

Uwaga na ukryte koszty

Należy również zwrócić uwagę na koszty związane z prowadzeniem sprawy. W przypadku firm, które zajmują się tego typu usługami, opłata za prowadzenie sprawy jest najczęściej pobierana w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania. Warto sprawdzić, jak wysoka jest ta prowizja i czy nie ma żadnych dodatkowych kosztów lub nie jest stosowana niekorzystna forma przewalutowania środków z EUR na PLN.

Czy kilka firm może jednocześnie prowadzić sprawę dotyczącą odszkodowania za lot?

Zdecydowanie nie!

Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość firm stosuje cesję przelewu wierzytelności. Oznacza to de facto przeniesienie na nich przez pasażera praw do danego roszczenia. Skuteczne zawarcie umowy z daną firmą (np. za pośrednictwem formularza z możliwością złożenia elektronicznego podpisu) powoduje utratę prawa do roszczenia. Tym samym zarówno zawarcie kolejnej umowy cesji przelewu wierzytelności, jak i udzielenie pełnomocnictwa w zakresie tej samej sprawy, są nieważne.

Niezależnie od powyższego, równoległe prowadzenie spraw przez dwie różne firmy jest niekorzystne w szczególności dla pasażera. Przewoźnik, otrzymując zgłoszenia jednocześnie od dwóch kancelarii, nie będzie w stanie określić, na rzecz którego podmiotu ma dokonać płatności. W takim przypadku najprawdopodobniej nie zrealizuje żadnego przelewu.

Należy mieć świadomość, że cała procedura dochodzenia roszczenia od linii lotniczych często jest długotrwała i może trwać od kilku tygodni do kilku lub nawet kilkunastu miesięcy. Niektórzy pasażerowie wychodzą z założenia „kto pierwszy, ten lepszy”. Wysyłają więc zgłoszenia jednocześnie do kilku firm, licząc na to, że w ten sposób będą one niejako rywalizować o to, która z nich najszybciej wyegzekwuje dane roszczenia.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że taki tok rozumowania jest błędny. Przewoźnik może zwyczajnie nie mieć pewności, na rzecz której firmy ma dokonać płatności. W takiej sytuacji najprawdopodobniej nie zrealizuje żadnego przelewu, gdyż uzna, że w takich okolicznościach najkorzystniej będzie, aby rozstrzygnięcie zapadało na drodze sądowej. Oznacza to, że czas na wypłatę odszkodowania znacznie się wydłuży. Z kolei pozostałe firmy, którym zlecono prowadzenie sprawy, a faktycznie nie uzyskają go z uwagi na fakt, iż płatność była już zrealizowana na konto innej kancelarii, mogą obciążyć pasażera kosztami związanymi z prowadzeniem sprawy w wyniku przekazania przez niego nieprawdziwych informacji (tj. zatajenia, że dokonał już zgłoszenia roszczenia na rzecz konkurencyjnego podmiotu).

Podsumowanie

Podsumowując, wybór odpowiedniej kancelarii, która zajmie się prowadzeniem sprawy o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, może być kluczowy dla skuteczności procesu. Należy zwrócić uwagę na doświadczenie firmy, koszty, komunikację oraz opinie innych klientów, aby mieć pewność, że nasza sprawa będzie prowadzona w sposób profesjonalny.

W AirCash4U pobieramy prowizję w wysokości 23% brutto od uzyskanej kwoty odszkodowania. W przypadku ewentualnego niepowodzenia klient nie ponosi żadnych kosztów. W sytuacji, gdy przewoźnik nie dokonuje wypłaty odszkodowania w toku prowadzenia polubownych negocjacji, występujemy na drogę sądową celem wyegzekwowania roszczenia. Działania prowadzimy w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez klienta. Tym samym pasażer ma pełen wgląd do dokumentacji związanej ze sprawą. Wysoka skuteczność przekłada się na pozytywne opinie ze strony naszych klientów.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl