loader image
AirCash4U

Opóźniony lot

Opóźniony lot to zdarzenie, które może przytrafić się każdemu pasażerowi. Bez wątpienia sprzyja temu napięta siatka połączeń lotniczych, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Europejskie przepisy przewidują sytuacje, w których lot zostaje opóźniony i dbają o prawa pasażera w tym zakresie. Komisja Europejska uchwaliła Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które umożliwia złożenie wniosku o rekompensatę w związku z nieregularnością rejsu.

W przypadku, gdy lot jest opóźniony dłużej niż 3 godziny osobom podróżującym samolotem przysługuje odszkodowanie w kwocie od 250 € do 600 €. Wysokość rekompensaty jest zależna od odległości. Nie czekaj aż sprawa się przedawni. Złóż wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot!

W momencie, gdy lot jest opóźniony przynajmniej 2 godziny, linie lotnicze zobowiązane są do zagwarantowania odpowiedniej opieki, tj. zapewnienia posiłków, napojów, rozmowy telefonicznej, a w razie konieczności nawet zakwaterowania w hotelu. W sytuacji, gdy przewoźnik nie wywiązał się ze swojego obowiązku, należy dokonać zakupów we własnym zakresie zachowując paragony, aby następnie móc ubiegać się o zwrot kosztów.

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy opóźniony lot spowodowany jest czynnkami, na które miał on bezpośredni wpływ. Zalicza się do nich:

tools-1.png
Usterka Techniczna
strike3.png
Problemy operacyjne personelu latającego
flight2.png
Wpływ innych lotów

Istotna jest przede wszystkim kwestia odszkodowania za opóźniony lot z powodu usterki technicznej, gdyż jest to najczęstsza przyczyna zakłóconego rejsu. Przez wiele lat tego typu zdarzenie klasyfikowane było jako nadzwyczajna okoliczność, która zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty rekompensaty. Przełomowy okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-257/14 z dnia 17 września 2015 r. Wskazuje on, że każda awaria techniczna obliguje przewoźnika do wypłaty zryczałtowanej rekompensaty, gdyż dbanie o stan swojej floty wpisuje się w ramy bieżącej działalności linii lotniczych. Warto o tym pamiętać, gdyż przewoźnicy nadal próbują wykazywać, że problemy techniczne zaliczane są do okoliczności, które pozostawały poza ich kontrolą.

Zgodnie ze wyrokiem TSUE w sprawie C-315/15 wyjątek stanowi natomiast awaria spowodowana zderzeniem z ptakiem.

Strajk personelu linii lotniczych również należy do zdarzeń, na które przewoźnik miał wpływ i mógł im zapobiec. O tym, że tego typu przyczyna nie może być uznana za nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą z obowiązku wypłaty odszkodowania orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zgodnie z treścią wyroku w sprawach połączonych C‑195/17, od C‑197/17 do C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, od C‑278/17 do C‑286/17 i od C‑290/17 do C‑292/17 z dnia 17 kwietnia 2018 r.). Niemniej jednak do okoliczności „nadzwyczajnych” należy strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska, gdyż przewoźnik nie mógł w żaden sposób zapobiec takiej sytuacji.

Należy mieć świadomość, że odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerom w oparciu o europejskie przepisy. W związku z tym wymagane jest, aby dana linia lotnicza była zarejestrowana w UE. Istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowania od przewoźnika spoza UE. Ma to jednak miejsce wtedy, gdy wylot odbywa się z terenu UE. Szczegóły obrazuje poniższa tabela.

Trasa Linia lotnicza z UE Linia lotnicza spoza UE
Z państwa UE do UE
Z państwa UE poza UE
Spoza EU do EU
Spoza EU poza EU

Odszkodowanie przysługuje również w sytuacji, gdy był to lot czarterowy lub też realizowany przez „tanie linie lotnicze”.

Opóźniony lot

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie?

Brak możliwości ubiegania się o zryczałtowane odszkodowanie ma miejsce wtedy, gdy zdarzenie spowodowane jest tzw. „nadzwyczajnymi okolicznościami”. Zalicza się do nich:

storm.png
Złe warunki atmosferyczne
atc.png
Problemy z lotniskiem
strike3.png
Strajk obsługi naziemnej lotniska

W takich sytuacjach rekompensata nie jest należna, gdyż przewoźnik, nawet pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych działań, nie mógł w żaden sposób zapobiec zakłóceniom rejsu.

W tym zakresie wątpliwości budzi często kwestia niekorzystnych warunków pogodowych. Analizowane jest, czy np. opady śniegu mogą zwolnić przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Przepisy wskazują, że brak odpowiedzialności linii lotniczych występuje wtedy, gdy warunki pogodowe są ciężkie. Zwykłe opady śniegu nie zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania, gdyż na niektórych lotniskach taki stan utrzymuje się nawet kilka miesięcy w ciągu roku. Każda sytuacja jest jednak analizowana oddzielnie. W przypadku, gdy widzimy na tablicy lotów, że spora część połączeń została anulowana, to można założyć, że faktycznie jest to okoliczność nadzwyczajna.

Niewątpliwie do takich sytuacji zalicza się silne huragany, a zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-12/11 także wybuch wulkanu.

Kwoty odszkodowań
250 €
< 1500 km Odwołany lot lub opóźnienie wynoszące co najmniej 3 godziny
400 €
1500 km – 3500 km Odwołany lot lub opóźnienie wynoszące co najmniej 3 godziny
600 €
> 3500 km Odwołany lot lub opóźnienie wynoszące co najmniej 4 godziny

Należy mieć świadomość, że wskazanej wyżej kwoty są stałe. Warunkuje je jedynie długość opóźnienia w dotarciu do punktu docelowego oraz dystans. Pasażer nie ma obowiązku odbioru rekompensaty w formie voucherów przekazanych przez linie lotnicze. W przypadku lotów wewnątrz UE maksymalna wysokość odszkodowania wynosi 400 – nawet w przypadku rejsów na odległość powyżej 3500 km.

Dodatkowo przewoźnik zobowiązany jest także do zwrotu kosztów jedzenie, napojów, noclegu wraz z dojazdem – w przypadku, gdy sam nie zapewnił pasażerom wskazanych wyżej świadczeń.

Co zrobić, gdy z powodu opóźnienia samolotu spóźnisz się na przesiadkę?

Wielu pasażerów podróżuje korzystając z lotów łączonych. Jest to niezwykle powszechne zwłaszcza na dłuższych dystansach. W przypadku opóźnienie lotu na pierwszym odcinku istnieje spory ryzyko spóźnienia się na przesiadkę. Co zrobić w takim wypadku?

W sytuacji, gdy obydwa połączenia zostały zakupione w ramach jednej rezerwacji są one traktowane jak jedna usługa. W związku z tym linia lotnicza ma obowiązek zapewnić nam kompleksową opiekę, tj. zagwarantować połączenie alternatywne, posiłki oraz napoje, a w razie konieczności także nocleg w hotelu. Dodatkowo w sytuacji, gdy do miejsca docelowego dotrzemy ze stosownym opóźnieniem, to przysługiwać nam będzie dodatkowo także odszkodowanie za lot.

Z uwagi na fakt, iż odpowiedzialnym jest ten przewoźnik, który obsługuje dany rejs, kwestia kto ma wypłacić odszkodowanie za rejs łączony była niezwykle problematyczna. Zgodnie z najnowszym wyrokiem TSUE rekompensatę wypłaca ta linia, u której został zakupiony bilet.

Rezerwację można dokonać także oddzielnie. Najczęściej cena w takim wypadku jest niższa. Niestety w takiej sytuacji klasyfikowane jest to jako całkowicie odrębne usługi. W związku z tym w przypadku jakiegokolwiek zakłócenia podróży cała odpowiedzialność spoczywa na pasażerze.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o odszkodowanie za lot?

Poszczególne linie lotnicze posiadają swoje wewnętrzne procedury stanowiące o tym, jakie konkretnie dokumenty są wymagane do złożenia reklamacji. Coraz bardziej powszechne staje się wskazanie samego numeru rezerwacji w formularzu zgłoszeniowym.

Przyjmuje się jednak, że do podstawowych dokumentów wymaganych do złożenia reklamacji zalicza się:

 • potwierdzenie rezerwacji na dany lot
 • karta pokładowa
 • akt urodzenia (w przypadku dziecka)

Zgodnie z najnowszych orzecznictwem TSUE brak karty pokładowej nie stanowi przeszkody w kwestii złożenia reklamacji. Linie lotnicze posiadają bowiem w swoich systemach informatycznych dane pasażerów, którzy znajdowali się na pokładzie samolot. Niemniej jednak warto posiadać taki dokument, gdyż często przewoźnicy nie dostosowali jeszcze swoich procedur do aktualnego orzecznictwa.

Przydatne będą również zdjęcia tablicy lotów, rachunki za posiłki i napoje oraz pobyt w hotelu (w przypadku, gdy przewoźnik nie zapewnił nam opieki).

Rozstrzyganie sporów pasażerskich

Niestety pomimo obowiązywania stosownych przepisów stanowiących o ochronie prawa pasażerów spora część linii lotniczych odmawia wypłat odszkodowań. Spowodowane jest to oczywiście redukcją kosztów. Linie lotnicze wykorzystują brak stosownej wiedzy wśród pasażerów oraz niejasne interpretacje przepisów pod kątem interpretacji konkretnych zdarzeń.

Jeszcze do niedawna w przypadku sporów z przewoźnikiem, które dotyczyły wylotów z Polski, pasażer posiadał możliwość bezpłatnego złożenia skargi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od kwietnia 2019 r. spory te rozstrzyga Rzecznik Praw Pasażerów. Niestety na chwilę obecną zmiany tej nie można ocenić pozytywnie. W teorii skargi powinny być rozpatrywane szybciej niż dotychczas. Deklarowany termin wynosi do 90 dni. Rzecznik Praw Pasażerów na swojej stronie internetowej wprost informuje, że z powodu problemów organizacyjno-finansowych czas ten wynosi obecnie ok. 8 miesięcy.

Warto także zaznaczyć, że postępowanie przed Rzecznikiem Praw Pasażerów przyjmuje formę mediacji, która jest dobrowolna.Oznacza to, że  przewoźnik może zwyczajnie odmówić udziału w procesie polubownego rozwiązania sporu. W takim przypadku postępowanie zostaje zakończone jako nierozstrzygnięte. Spora część przewoźników korzysta właśnie z takiej możliwości.

Trudności związane z dochodzeniem praw pasażerów powodują, że aktualnie najczęściej jedynym sposobem rozwiązania sporu z przewoźnikiem jest złożenie pozwu w sądzie. Niestety wiąże się to z koniecznością poniesienia opłat sądowych, a także ryzykiem zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w przypadku przegranej. W związku z tym warto zgłosić swoją sprawę do AirCash4U – specjalistów od odszkodowań. Jest to niezwykle proste – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, co zajmuje mniej niż minutę. Sama weryfikacja jest darmowa. Także w przypadku przekazania sprawy do AirCash4U nie ma konieczności wpłacania żadnych zaliczek. Niewielka prowizja zostanie potrącona w momencie uzyskania odszkodowania (model: brak wygranej = brak opłaty).

Wskazówki dla pasażerów

 1. Zachowaj bilet i kartę pokładową oraz pozostałe dokumenty podróży
  Dotyczy to także np. umowy z biurem podróży w przypadku lotów czarterowych. W sytuacji, gdy zgubisz te dokumenty proces dochodzenia odszkodowania na pewno znacznie się wydłuży, a w niektórych przypadkach będzie on nawet niemożliwy. Jeśli nie posiadasz karty pokładowej, potwierdzenie stanowić może także rezerwacja elektroniczna.

 2. Ustal przyczynę opóźnienia
  W przypadku lakonicznych odpowiedzi (np. z uwagi na kwestie bezpieczeństwa) staraj się dopytać o szczegóły.

 3. Zapis dokładny czas dotarcia do miejsca docelowego
  Kluczowym momentem jest otwarcie drzwi samolotu znajdującego się na płycie lotniska docelowego. Działanie to będzie niezwykle istotne do określenia, czy przysługuje Ci odszkodowanie.

 4. Zachowaj paragony dokumentujące wydatki
  W przypadku, gdy przewoźnik nie zapewnił Ci wyżywienia, napojów ani noclegu, będzie zobowiązany do zwrotu tych kosztów. W tym celu musisz jednak udokumentować poniesione wydatki.

 5. Nie podpisuj żadnych dokumentów, które spowodują zrzeczenie się praw do otrzymania rekompensaty
  Przewoźnik może zaproponować Ci w ramach rekompensaty np. voucher na inny lot. Nie warto jednak akceptować takich ofert, gdyż zazwyczaj dochodzenie odszkodowanie będzie znacznie bardziej korzystne.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Dowiedz się więcej o swoich prawach!

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00