loader image
logo122.png
Obrazek wyróżniający
14 kwietnia 2021

Transport lotniczy nieustannie zyskuje na popularności. Niemniej jednak wciąż znaczna liczna pasażerów nie ma świadomości, że na poziomie Unii Europejskiej występują stosowne regulacje prawne, które stanowią dla nich ochronę w sytuacji, gdy pojawią się zakłócenia w podróży. W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić, w jakich przypadkach pasażer może złożyć reklamację. Wskażemy także wysokości kwot odszkodowań, o które można wnioskować.

Prawa pasażerów linii lotniczych są zdefiniowane w unijnym Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Niniejsza regulacja nakłada na linie lotnicze obowiązek wypłaty odszkodowania pasażerom, którzy doświadczyli odwołania lub znacznego opóźnienia lotu bądź też odmówiono im prawa do wejścia na pokład (tzw. overbooking).

Opóźniony lot - prawa pasażera linii lotniczych

Na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004, pasażerom lotów, które uległy opóźnieniu o co najmniej 3 godziny, przysługuje odszkodowanie wynoszące maksymalnie 600 EUR za osobę. Kwota rekompensaty jest stała, a jej wysokość zależy od długości lotu. Istnieje wiele czynników definiujących zasadność ubiegania się o odszkodowanie, a także określających jego wysokość. W dalszej części artykułu przedstawimy szczegółowe informacje w zakresie prawa pasażera linii lotniczych.

Jakie loty kwalifikują się do wypłaty odszkodowania?

Rozporządzenie (WE) 261/2004 w praktyce dotyczy zdecydowanej większości lotów na terytorium Unii Europejskiej. Poza jej obszarem obejmuje także Islandię, Norwegię oraz Szwajcarię, a także terytoria zależne znajdujące się poza Europą: Gujanę Francuską i Martynikę, Majottę, Gwadelupę i Reunion, Saint-Martin, Maderę i Azory, Wyspy Kanaryjskie.

Prawa pasażera linii lotniczych dotyczą także w pewnym zakresie połączeń, które wykraczają poza obszar Unii Europejskiej. Odszkodowanie przysługuje w sytuacji, gdy wylot miał miejsce z terenu UE. W sytuacji, gdy podróż rozpoczyna się poza Unią Europejską, to odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy linia lotnicza jest zarejestrowana w UE. Z kolei, gdy cała podróż odbywa się poza jej obszarem, to pasażer nie jest uprawniony do zgłoszenia swojego roszczenia – nawet, jeśli linia lotnicza będzie zarejestrowana w UE.

Trasa
Linia lotnicza z UE
Linia lotnicza spoza UE
Z państwa UE do UE
Z państwa UE poza UE
Spoza EU do EU
Spoza EU poza EU

W szczególnych przypadkach prawa pasażera linii lotniczych umożliwiają ubieganie się o odszkodowanie w przypadku zakłóceń, które wystąpiły poza Unią Europejską. Dotyczy to przypadków, w których podróż odbywała się z przesiadką. W takim wypadku najlepiej skontaktować się z AirCash4U, aby zweryfikować, czy w danej sytuacji występują przesłanki, aby ubiegać się o rekompensatę.

Prawa pasażera - kiedy opóźniony lot kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania?

Prawa pasażera linii lotniczych definiują, że do wypłaty odszkodowania kwalifikują się opóźnienia dłuższe niż 3 godziny. Należy mieć na względzie, że za czas przylotu przyjmuje się moment otwarcia drzwi samolotu znajdującego się na płycie lotniska.

Istotne jest, że unijne przepisy przewidują pewien katalog okoliczności, które zwalniają przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania. Zalicza się w szczególności: złe warunki atmosferyczne, interwencje medyczne, ograniczenia ze strony kontroli ruchu lotniczego oraz inne problemy występujące na lotnisku. Generalnie są to czynniki, które pozostają poza kontrolą przewoźnika.

Prawa pasażera linii lotniczych umożliwiają z kolei dochodzenie rekompensaty w momencie stwierdzenia usterki technicznej, która jest najczęstszą przyczyną opóźnień. W tym zakresie zaliczyć można wszelkie inne problemy operacyjne linii lotniczych (np. brak kompletu załogi, stosownych zezwoleń na przelot itp.).

Opóźniony lot - wysokość odszkodowania

Prawa pasażera linii lotniczych definiują zryczałtowane kwoty rekompensat, które są zależne od następujących czynników:

 • Odległości
 • Długości opóźnienia
 • Tego, czy lot odbywa się na terenie Unii Europejskiej
3 -4 godziny
Powyżej 4 godzin
Odległość
250 EUR
250 EUR
Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
400 EUR
400 EUR
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
400 EUR
400 EUR
Loty z UE poza terytorium UE o długości 1500 km - 3500 km
300 EUR
600 EUR
Loty z UE poza terytorium UE o długości ponad 3500 km

Prawa pasażera linii lotniczych obowiązują także podczas podróży lotem łączonym (z przesiadką). W takim przypadku możliwość ubiegania się o odszkodowanie oraz jego potencjalna wysokość zależą od szeregu czynników. Niemniej jednak najbardziej istotne jest to, czy bilety zostały zakupione w ramach jednej rezerwacji. Więcej na temat praw pasażera linii lotniczych w związku z lotem z przesiadką dowiesz się w naszego artykułu.

Odwołany lot - prawa pasażera linii lotniczych

W przypadku, gdy lot został odwołany, a jednocześnie pasażer nie został o tym poinformowany co najmniej 14 dni przed planowanym wylotem, nabywa on prawo do obiegania się o odszkodowanie w wysokości do 600 EUR. Linia lotnicza może odmówić wypłaty rekompensaty, jeśli zawiadomiła klienta o zmianie planu podróży w krótszym czasie. Warunkiem jest jednak zaproponowanie alternatywnego połączenia. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Powiadomienie z wyprzedzeniem
Wymagania dotyczące zmiany trasy
14 dni
Brak
7 - 13 dni dni
Wylot nie więcej niż 2 godziny przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 4 godziny po pierwotnym czasie przylotu
Poniżej 7 dni
Wylot nie więcej niż 1 godzinę przed planowanym lotem i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej 2 godziny po pierwotnym czasie przylotu

Analogicznie, jak w przypadku opóźnionego lotu, występują takie same przesłanki, które mogą zwolnić linię lotniczą z obowiązku wypłaty rekompensaty.

Podobnie przedstawiają się także prawa pasażera linii lotniczych w zakresie kwot odszkodowań. Wartości przedstawia poniższa tabela.

Lot odwołany- kwota odszkodowania
Odległość
250 EUR
Wszystkie loty do 1500 km lub mniej
400 EUR
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
400 EUR
Loty z UE poza terytorium UE o długości 1500 km - 3500 km
600 EUR
Loty z UE poza terytorium UE o długości ponad 3500 km

Niemniej jednak w przypadku odwołanego lotu występują także dodatkowe parametru, które powodują, że wyliczenia dokładnej kwoty odszkodowania jest nieco bardziej skomplikowane, gdyż rekompensaty mogą być zredukowane o 50% w sytuacji, gdy przewoźnik zaoferuje połączenie alternatywne.

Szczegóły przedstawia poniższa rozpiska:

 • wszystkie loty do 1500 km – możliwość zredukowania w przypadku, gdy na skutek połączenia alternatywnego pasażer dotrze do miejsca docelowego w opóźnieniem do 2 godzin
 • Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km – możliwość zredukowania w przypadku, gdy na skutek połączenia alternatywnego pasażer dotrze do miejsca docelowego w opóźnieniem do 3 godzin
 • Loty z UE poza terytorium UE o długości 1500 km – 3500 km – możliwość zredukowania w przypadku, gdy na skutek połączenia alternatywnego pasażer dotrze do miejsca docelowego w opóźnieniem do 3 godzin
 • Loty z UE poza terytorium UE o długości ponad 3500 km – możliwość zredukowania w przypadku, gdy na skutek połączenia alternatywnego pasażer dotrze do miejsca docelowego w opóźnieniem do 4 godzin

Odmowa przyjęcia na pokład samolotu - prawa pasażera linii lotniczych

Najczęściej przyczyną odmowy przyjęcia na pokład samolotu jest tzw. overbooking. Jest to sytuacja, w której linie lotnicze sprzedadzą większą ilość biletów, niż jest miejsc na pokładzie samolotu. Spowodowane jest to faktem, że nie wszyscy pasażerowie stawiają się do odprawy. W związku z tym, zakładając nawet konieczność wypłaty odszkodowań, takie działanie jest dla przewoźników opłacalne. Kwoty odszkodowań są analogiczne, jak w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Odlegość
Kwota odszkodowania
Wszystkie loty o długości mniejszej niż 1500 km
250 EUR
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
400 EUR
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km - 3500 km
400 EUR
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km
600 EUR

Warto wiedzieć, że z formalnego punktu widzenia, pasażer powinien otrzymać rekompensatę za overbooking od razu, tj. już na lotnisku. Ponadto, poza odszkodowaniem, ma on także prawo do uzyskania połączenia alternatywnego.

Wniosek o odszkodowanie - jakie informacje będą potrzebne?

Pomimo stworzenia regulacji stanowiących prawa pasażerów linii lotniczych, przewoźnicy niechętnie wypłacają swoim klientom odszkodowania. W praktyce stosują różnego rodzaju sztuczki, aby nie nadwyrężać swojego budżetu. W związku z tym, aby zwiększyć swoje szanse w walce o odszkodowanie, warto zastosować się do poniższych wskazówek.

 • Zachowaj dokumenty podróży – takie jak potwierdzenie rezerwacji (bądź też umowa z biurem podróży) oraz kartę pokładową, a także bilety na połączenia alternatywne (jeśli przewoźnik takowe zaoferował)

 • Zapytaj załogę lub obsługę lotniska o przyczynę zdarzenia

 • Zbierz dowody – niezwykle pomocne będzie zdjęcie tablicy lotów wskazujące na opóźnienie lub odwołanie lotu, w przypadku, gdy wykonanie fotografii nie jest możliwe, warto samemu zanotować godzinę przylotu

Dodatkowe prawa pasażerów linii lotniczych

Poniżej przedstawiamy pozostałe istotne informacje dotyczące ochrony podczas zakłócenia lotu

 • Prawo do zwrotu kosztów biletu lub zmiany trasy – w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 5 godzin pasażer jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu za bilet, a w razie potrzeby także bezpłatnego transportu do miejsca wylotu.

 • Prawo do opieki – prawa pasażera linii lotniczych obligują przewoźników do zapewnienia swoim klientom stosownej opieki, tj. zapewnienia posiłków i napojów, a także dostępu do środków komunikacji: 2 rozmów telefonicznych, faksu oraz maila. Ponadto w sytuacji, gdy do zakłócenia rejsu doszło w porze nocne, linie lotnicze zobowiązane są do zapewnienia noclegu w hotelu wraz z transportem. Przedziały czasowe przedstawia poniższa tabela.

Odlegość
Czas opóźnienia
Wszystkie loty o długości mniejszej niż 1500 km
2 godziny lub więcej
Loty wewnątrz UE o długości ponad 1500 km
3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości 1500 km - 3500 km
3 godziny lub więcej
Loty inne niż wewnątrz UE o długości ponad 3500 km
4 godziny lub więcej
 • Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej – w sytuacji, gdy lot alternatywny realizowany jest w klasie wyższe, to przewoźnik nie ma prawa wymagać od pasażera żadnej dopłaty. Z kolei, gdy podróż obywa się w klasie niższej (w stosunku do pierwotnej rezerwacji), to linia lotnicza powinna zrekompensować tę niedogodność poprzez zwrot w wysokości od 30% do 75% ceny zakupu.

 • Obowiązek informowania o prawach pasażera linii lotniczych – przewoźnicy mają obowiązek powiadomienia pasażerów o przysługujących im prawach w momencie, gdy nastąpi zakłócenie w podróży.

Rozstrzyganie sporów w zakresie praw pasażera linii lotniczych

Niestety przewoźnicy niechętnie wypłacają rekompensaty w związku z zakłóceniami podróży. Bardzo często linie lotnicze w odpowiedzi na przesłaną reklamację powołują się na tzw. nadzwyczajne okoliczności. W związku z tym zachodzi konieczność, aby stosowny organ rozstrzygnął spór.

W przypadku, gdy wylot miał miejsce z Polski lub z kraju trzeciego, organem właściwym do rozpatrywania skarg jest Rzecznik Praw Pasażerów. Alternatywnie istnieje także możliwość wysłania zgłoszenia do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Warto mieć jednak na względzie, że wskazane wyżej instytucje prowadzą działania w formie polubownej mediacji. Oznacza to, że linia lotnicza może odmówić udziału w postępowaniu. W takim przypadku sprawa zostanie zamknięta. W związku z powyższym najskuteczniejszą metodą rozstrzygania sporów jest złożenie pozwu o zapłatę w sądzie.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00