loader image

Regulamin

Umowa o dochodzenie roszczeń


Definicje

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która zaakceptowała warunki niniejszej umowy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest reprezentowanie przez rodzica lub opiekuna prawnego) mająca udokumentowane roszczenie za opóźniony lot, odwołany lot lub odmowę wejścia na pokład, która poprzez formularz na portalu www.aircash4u.pl złożyła wniosek o zawarcie Umowy – jednocześnie akceptując warunki niniejszej umowy, Polityki Prywatności, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zleceniobiorca – Piotr Żelezik prowadzący działalność gospodarczą AirCash4U Piotr Żelezik, ul. Krzemieniecka 14/16, 45-401 Opole, NIP: 7542812979, REGON: 383541220.

Formularz – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza, służącego do złożenia wniosku o zawarcie Umowy o dochodzenie roszczeń.

Umowa – umowa o dochodzenie roszczeń.

Serwis – strona internetowa: www.aircash4u.pl.

Pełnomocnictwo – dokument, dostarczony w formie elektronicznej umocowujący Zleceniobiorcę, partnerów lub podmioty z nim powiązane do reprezentowania Klienta.

Roszczenie – każde żądanie od przewoźnika lotniczego zapłaty Odszkodowania zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera.

Odszkodowanie – zryczałtowane odszkodowanie określone w przepisach Rozporządzenia (WE) nr 261/2004.Warunki umowy o dochodzenie roszczeń

§ 1

 1. Klient zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie z tytułu następujących zdarzeń: opóźniony lot, odwołany lot, odmowa wejścia na pokład.

 2. Od dnia zawarcia umowy Klient zobowiązuje się do zaprzestania jakichkolwiek działań bezpośrednich lub pośrednich mających na celu uzyskanie Odszkodowania w inny sposób niż za pośrednictwem Zleceniobiorcy. W sytuacji, gdy przed zawarciem umowy takie czynności były podejmowane, Klient zobowiązuje się do ich natychmiastowego wstrzymania, a także poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas wyegzekwowania Roszczenia z tytułu zdarzenia, o którym mowa w zgłoszeniu.

 4. Klient ma prawo do jej wypowiedzenia w terminie 14 dni mailowo na adres: biuro@aircash4u.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§ 2

 1. Klient zobowiązany jest do przekazania Zleceniobiorcy niezbędnych dokumentów, które umożliwią dochodzenie Roszczenia, w szczególności: karty pokładowej, biletu lotniczego, pełnomocnictwa, a w razie konieczności skanu dokumentu tożsamości.

 2. Zleceniobiorca na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Klienta upoważniony jest do odbioru wszelkich świadczeń wynikających z realizacji niniejszej Umowy na swój rachunek bankowy.Wynagrodzenie

§ 1

 1. W przypadku wypłaty Odszkodowania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 23% brutto od odzyskanej kwoty.

 2. Wskazana wyżej wartość zawiera podatek VAT. Prowizja w wysokości 23% stanowi całkowitą wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

 3. Wszelkie koszty związane z dochodzeniem odszkodowania takie jak m.in. koszty sądowe, koszty zastępstwa prawnego oraz opłaty skarbowe i pocztowe pokrywa Zleceniobiorca.

 4. W sytuacji, gdy w toku postępowania sądowego poza wartością główną roszczenia przewoźnik lotniczy zostanie zobowiązany do zapłaty odsetek, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa prawnego, stanowić będą one wynagrodzenie Zleceniobiorcy lub podmiotów współpracujących.

 5. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania Roszczenia Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie dochodził na swoją rzecz zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w sprawie.

§ 2

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania środków na rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni od momentu otrzymania Odszkodowania.

 2. Wypłata środków pieniężnych na rachunek Klienta nastąpi w walucie PLN lub EUR - według wyboru Klienta. W przypadku wyboru wypłaty w walucie PLN, kwota do wypłaty zostanie ustalona w oparciu o średni kurs NBP waluty EUR z dnia poprzedzającego dzień otrzymania środków przez Zleceniobiorcę lub rzeczywisty kurs przewalutowania przez bank Zleceniobiorcy.

 3. W sytuacji, gdy na wniosek klienta przewoźnik lotniczy zrealizuje płatność bezpośrednio walucie PLN, to kwota do wypłaty zostanie wyliczona na podstawie wartości przelewu.

 4. W przypadku wypłaty Odszkodowania przez przewoźnika z pominięciem Zleceniobiorcy, Klient zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy umówionego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.Ochrona danych osobowych

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Piotr Żelezik prowadzący działalność gospodarczą AirCash4U Piotr Żelezik.

 2. Zleceniobiorca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klienta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania, zmiany i usunięcia zawarto w Polityce Prywatności.

 3. Zleceniobiorca wyznaczył osobę do kontaktu pod adresem: biuro@aircash4u.pl.Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Wzór niniejszej Umowy obowiązuje od dnia 13.12.2019 r.

 2. Zleceniobiorca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie modyfikacje będą zamieszczane na stronie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

 3. Klient oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z jej treścią, a także wyjaśnił wszelkie wątpliwości.

 4. Strony ustalają, że wyłącznym właściwym sądem do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres mailowy "biuro@aircash4u.pl" lub pocztą na adres rejestrowy firmy – jedynie w przypadku chęci rozwiązania umowy.


Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o chęci rozwiązania umowy.

Określenie usługi: …..................................................

Data zamówienia: …..................................................

Imię i nazwisko konsumenta ….................................

Data: …......................................................................


….......................................................

Podpis konsumenta

(wymagane jedynie w przypadku wysyłki formularza pocztą tradycyjną)

Poprzednie wersje regulaminu

 • Wersja obowiązująca od dnia 3 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 • Wersja obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.
 • Wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl