loader image
AirCash4U

Regulamin

Ogólne Warunki Współpracy

Definicje

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, która zaakceptowała warunki niniejszej umowy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolności do czynności prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest reprezentowanie przez rodzica lub opiekuna prawnego) mająca udokumentowane roszczenie za opóźniony lot, odwołany lot lub odmowę wejścia na pokład, która poprzez formularz na portalu www.aircash4u.pl złożyła wniosek o zawarcie Umowy – jednocześnie akceptując warunki niniejszej umowy, Polityki Prywatności, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zleceniobiorca – Piotr Żelezik prowadzący działalność gospodarczą AirCash4U Piotr Żelezik, ul. Krzemieniecka 14/16, 45-401 Opole, NIP: 7542812979, REGON: 383541220.

Formularz – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza, służącego do złożenia wniosku o zawarcie Umowy o dochodzenie roszczeń.

Umowa – umowa o dochodzenie roszczeń.

Serwis – strona internetowa: www.aircash4u.pl.

Pełnomocnictwo – dokument, dostarczony w formie elektronicznej umocowujący Zleceniobiorcę, partnerów lub podmioty z nim powiązane do reprezentowania Klienta.

Roszczenie – każde żądanie od przewoźnika lotniczego zapłaty Odszkodowania zgodnie z przepisami dotyczącymi praw pasażera.

Odszkodowanie – zryczałtowane odszkodowanie określone w przepisach Rozporządzenia (WE) nr 261/2004.Warunki umowy o dochodzenie roszczeń

§ 1

 1. Zawarcie umowy następuje po dokonaniu przez Klienta zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.aircash4u.pl, a następnie weryfikacji przez Zleceniobiorcę możliwości skutecznego dochodzenia roszczenia w oparciu o przepisy Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., tj. z tytułu następujących zdarzeń: opóźniony lot, odwołany lot lub odmowa wejścia na pokład samolotu.

 2. Alternatywnie, zawarcie umowy może również nastąpić poprzez zaakceptowanie przez Klienta w sposób dorozumiany Ogólnych Warunków Współpracy, które zostaną wysłane przez Zleceniobiorcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rozmowy telefonicznej.

 3. Za dzień zawarcia umowy przyjmuje się ten dzień, w którym Zleceniobiorca otrzymał pełnomocnictwa oraz dokumenty podróży, umożliwiające skuteczne dochodzenie Roszczenia.

 4. Umowa zostaje zawarta na czas wyegzekwowania Roszczenia z tytułu zdarzenia, o którym mowa w zgłoszeniu.

 5. Klient ma prawo do jej wypowiedzenia w terminie 14 dni mailowo na adres: biuro@aircash4u.pl lub poprzez oświadczenie wysłane pocztą na adres rejestrowy firmy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§ 2

 1. Klient zobowiązany jest do przekazania Zleceniobiorcy niezbędnych dokumentów, które umożliwią dochodzenie Roszczenia, w szczególności: potwierdzenia rezerwacji lub umowy z biurem podróży, kart pokładowych, pełnomocnictw, aktów urodzenia (dotyczy małoletnich pasażerów), a w razie konieczności także skanu dokumentu tożsamości.

 2. Od dnia zawarcia umowy Klient zobowiązuje się do zaprzestania jakichkolwiek działań bezpośrednich lub pośrednich mających na celu uzyskanie Odszkodowania w inny sposób niż za pośrednictwem Zleceniobiorcy. W sytuacji, gdy przed zawarciem umowy takie czynności były podejmowane, Klient zobowiązuje się do ich natychmiastowego wstrzymania, a także poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcę.

 3. Zleceniobiorca na podstawie pełnomocnictwa podpisanego przez Klienta upoważniony jest do odbioru wszelkich świadczeń wynikających z realizacji niniejszej Umowy na swój rachunek bankowy.

 4. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wystąpienia na drogę sądową w sytuacji, gdy w toku prowadzonych czynności sprawa zostanie zweryfikowana jako niemożliwa do wygrania lub ryzykowna, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy, o czym Klient jest informowany drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy, mimo tej świadomości, Klient wyraża chęć dalszego egzekwowania roszczenia, Zleceniobiorca może przedstawić alternatywne możliwości w tym zakresie. Kwestie te nie będą jednak objęte postanowieniami niniejszej umowy.Wynagrodzenie

§ 1

 1. W przypadku wypłaty Odszkodowania Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 23% brutto od odzyskanej kwoty.

 2. Wskazana wyżej wartość zawiera podatek VAT. Prowizja w wysokości 23% stanowi całkowitą wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

 3. Wszelkie koszty związane z dochodzeniem odszkodowania takie jak m.in. koszty sądowe, koszty zastępstwa prawnego oraz opłaty skarbowe i pocztowe pokrywa Zleceniobiorca.

 4. W razie wydania orzeczenia zasądzającego wypłatę odszkodowania, niezależnie od wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 oraz ust. 2, wszelkie dodatkowe świadczenia przekraczające podstawową wartość Odszkodowania, takie jak odsetki, opłaty skarbowe, koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, stanowić będą wynagrodzenie Zleceniobiorcy lub podmiotów współpracujących.

 5. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania Roszczenia Zleceniobiorca oświadcza, że nie będzie dochodził na swoją rzecz zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych w sprawie.

§ 2

 1. Zleceniobiorca zwraca się do Klienta o podanie danych konta bankowego w chwili otrzymania od przewoźnika lotniczego informacji o uznaniu roszczenia lub też w momencie odnotowania środków na rachunku bankowym. Następnie Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania środków na rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni od momentu otrzymania Odszkodowania, pod warunkiem, że Klient udostępnił pełne dane wymagane do wykonania przelewu.

 2. Wypłata środków pieniężnych na rachunek Klienta nastąpi w walucie PLN lub EUR - według wyboru Klienta. W przypadku wyboru wypłaty w walucie PLN, kwota do wypłaty zostanie ustalona w oparciu o średni kurs NBP waluty EUR z dnia poprzedzającego dzień otrzymania środków przez Zleceniobiorcę lub rzeczywisty kurs przewalutowania przez bank Zleceniobiorcy.

 3. W sytuacji, gdy na wniosek klienta przewoźnik lotniczy zrealizuje płatność bezpośrednio walucie PLN lub też, gdy w toku postępowania egzekucyjnego wartość roszczenia zostanie przeliczona na PLN, to kwota do wypłaty, pomniejszona o należną prowizję, będzie wyliczona na podstawie wartości przelewu.

 4. Przelewy w walucie PLN są realizowane w oparciu o krajowy system rozliczeń - Elixir, natomiast operacje międzynarodowe (w tym krajowe przelewy w EUR) poprzez funkcjonujące na obszarze Unii Europejskiej przelewy SEPA. Klient nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą transakcji bankowych.

 5. W przypadku wypłaty Odszkodowania przez przewoźnika z pominięciem Zleceniobiorcy, Klient zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia określonego w § 1.Ochrona danych osobowych

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Piotr Żelezik prowadzący działalność gospodarczą AirCash4U Piotr Żelezik.

 2. Zleceniobiorca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klienta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania, zmiany i usunięcia zawarto w Polityce Prywatności.

 3. Zleceniobiorca wyznaczył osobę do kontaktu pod adresem: biuro@aircash4u.pl.Postanowienia końcowe

§ 1

 1. Wzór niniejszej Umowy obowiązuje od dnia 27.05.2024 r.

 2. Zleceniobiorca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie modyfikacje będą zamieszczane na stronie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

 3. Klient oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z jej treścią, a także wyjaśnił wszelkie wątpliwości.

 4. Strony ustalają, że wyłącznym właściwym sądem do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres mailowy "biuro@aircash4u.pl" lub pocztą na adres rejestrowy firmy – jedynie w przypadku chęci rozwiązania umowy.


Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o chęci rozwiązania umowy.

Określenie usługi: …..................................................

Data zamówienia: …..................................................

Imię i nazwisko konsumenta ….................................

Data: …......................................................................


….......................................................

Podpis konsumenta

(wymagane jedynie w przypadku wysyłki formularza pocztą tradycyjną)

UWAGA: powyższe oświadczenie ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Klient zamierza odstąpić od umowy

Poprzednie wersje regulaminu

 • Wersja obowiązująca od dnia 3 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 • Wersja obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.
 • Wersja obowiązująca od dnia 1 października 2019 r. do dnia 12 grudnia 2019 r.
 • Wersja obowiązująca od dnia 13 grudnia 2019 r. do dnia 26 maja 2024 r.

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

clock

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00