loader image

Ważne wyroki TSUE – zwiększenie zakresu ochrony praw pasażerów linii lotniczych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w dniu 21 grudnia 2021 r. wydał orzeczenia w sprawach C-146/20, C-188/20, C-196/20 i C-270/20 i innych oraz w sprawie C-263/20 przeciwko Laudamotion GmbH, a także w sprawie C-395/20 przeciwko Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş. Jest to kolejne doprecyzowanie interpretacji zapisów Rozporządzenia (WE) 261/2004. W praktyce niniejsze orzeczenia w znacznym stopniu zwiększają zakres ochrony praw pasażerów.

Prawo do odszkodowania w przypadku przyspieszenia lotu

TSUE orzekł, że lot należy uznać za odwołany w przypadku, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy przyśpiesza termin wylotu o więcej niż godzinę. Prawodawca Unii uznał, iż duże przyśpieszenie lotu może spowodować istotne niedogodności dla pasażerów z takich samych powodów co opóźnienie lotu. W wyniku wcześniejszego wylotu tracą oni bowiem możliwość swobodnego dysponowania własnym czasem oraz zorganizowania podróży lub pobytu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których pasażer nie jest w stanie stawić się na odprawę o wyznaczonym czasie z powodu przyspieszenia rejsu. Niemniej jednak TSUE orzekł, że pasażer winien być uprawniony do uzyskania odszkodowania jedynie w przypadku wystąpienia istotnych niedogodności. W związku z tym określono, że aby ubiegać się o rekompensatę, lot musi zostać przyspieszony o więcej niż jedną godzinę.

Dodatkowo prawodawca określił, że aspekt dotyczących możliwości obniżenia odszkodowania o 50% w określonych sytuacjach (w przypadku odwołania lotu) nie znajduje zastosowania w zakresie przyspieszenia rejsu.

TSUE określił również, że informacja o przyśpieszeniu lotu, przekazana pasażerowi przed rozpoczęciem podróży może stanowić „ofertę zmiany planu podróży” na „porównywalnych warunkach”. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że obsługujący przewoźnik lotniczy jest zobowiązany zaproponować pasażerowi, którego lot został odwołany, różne opcje określone w art. 8 ust. 1 lit. a)-c).

Umowa z biurem podróży na równi z potwierdzeniem rezerwacji

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił, że pasażer posiada „potwierdzoną rezerwację” także w sytuacji, gdy organizator wycieczki przekazuje „inny dowód”, na którym wskazane jest miejsce i czas odlotu, a także numer rejsu, nawet jeżeli ten organizator wycieczek nie otrzymał od danego przewoźnika lotniczego potwierdzenia czasu odlotu i przylotu dotyczących tego lotu. W uzasadnieniu stwierdzono, że w przeciwnym wypadku to na pasażerze ciążyłby ciężar weryfikacji informacji dostarczonych przez organizatora wycieczek, co byłoby sprzeczne z celem polegającym na zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony pasażerów lotniczych. Tym samym ryzyko dostarczenia pasażerom przez organizatorów wycieczek nieprawidłowych informacji ponosi przewoźnik lotniczy.

Ponadto przewoźnik lotniczy może zostać uznany za „obsługującego przewoźnika lotniczego” w odniesieniu do pasażera, który zawarł umowę z touroperatorem na lot obsługiwany przez daną linię lotniczą, co istotne, przy założeniu, że przewoźnik lotniczy nie potwierdził rozkładu godzin lotu ani organizator wycieczek nie dokonał rezerwacji dla tego pasażera u owego przewoźnika lotniczego. TSUE wskazuje, że w sytuacji, gdyby linia lotnicza została zobowiązana do wypłaty odszkodowania z powodu zachowania organizatora wycieczek, to może wystąpić z regresem do touroperatora.

Wyrok w sprawie C-263/20 określa, że pasażer lotniczy, który zarezerwował lot za pośrednictwem podmiotu trzeciego (np. touroperatora), nie został poinformowany o odwołaniu tego lotu (nawet w sytuacji, gdy obsługujący przewoźnik lotniczy przekazał informację o tym odwołaniu pośrednikowi), poprzez którego z owym pasażerem została zawarta umowa przewozu lotniczego, co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu, a pośrednik nie poinformował pasażera o odwołaniu w terminie, o którym mowa we wspomnianym przepisie, przy założeniu, że pasażer nie upoważnił wyraźnie owego pośrednika do odbioru informacji przekazanej przez wspomnianego obsługującego przewoźnika lotniczego, jest uprawniony do uzyskania odszkodowania.

TSUE stoi na stanowisku, że to na obsługującym przewoźniku lotniczym spoczywa ciężar udowodnienia, iż w terminie poinformował on pasażerów o odwołaniu danego lotu. Niniejsza zasada ma zastosowanie w sytuacji, gdy umowa przewozu została zawarta bezpośrednio między danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, lecz także wówczas, gdy umowa ta została zawarta za pośrednictwem strony trzeciej.

Wskazany powyżej aspekt jest wręcz przełomowy w kontekście dochodzenia roszczeń z tytułu zakłóceń w podróży dotyczących lotów czarterowych. Na drodze postępowań sądowych przewoźnicy częstokroć wskazywali, że odwołanie rejsu bądź zmiana godzin wylotu spowodowana jest decyzją biura podróży.

Obowiązek informacyjny w zakresie praw pasażerów

Kolejnym przejawem prokonsumenckiej postawy unijnego prawodawcy jest doprecyzowanie obowiązku informacyjnego. Tym samym przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do przekazania danych w zakresie dokładnej nazwy i adresu przedsiębiorstwa, od którego może on dochodzić odszkodowania na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) 261/2004. Jest to niezwykle istotne, gdyż linie lotnicze posiadają często kilka spółek, które równolegle prowadzą działalność operacyjną. Zdarza się bowiem, że są one zarejestrowane w różnych krajach. Doprecyzowanie obowiązku informacyjnego w niniejszym zakresie wzmacnia pozycję pasażera w sporze przeciwko przewoźnikowi lotniczemu, gdyż minimalizowane jest ryzyko skierowania roszczenia do niewłaściwego podmiotu.

Ponadto określono, że linia lotnicza zobowiązana jest do wskazania dokumentów, które pasażerowie powinno dołączyć do swojego żądania w przedmiocie rekompensaty. Niemniej jednak nie nakłada się przewoźnika obowiązku poinformowania pasażera lotniczego o dokładnej kwocie odszkodowania, które może on ewentualnie uzyskać na podstawie art. 7 tego rozporządzenia.

Przesunięcie godziny odlotu a odwołanie lotu

Prawodawca określił, że lotu nie uznaje się za 'odwołany’, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy przekłada godzinę odlotu o mniej niż trzy godziny, nie dokonując innych modyfikacji tego lotu. Rozstrzygnięcie zapadło w wyroku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-395/20. Kilka dnia przed planowanym wylotem przewoźnik przesunął godzinę wylotu o 2 godziny i 50 minut. Na drodze postępowania sądowego pasażerowie stali na stanowisku, że zaistniałych okolicznościach dany rejs należy zdefiniować jako „odwołany”, a nie „opóźniony”.

Trybunał orzekł jednak, że zgodnie z art. 2 lit. l) rozporządzenia nr 261/2004 odwołanie, w odróżnieniu od opóźnienia lotu, jest konsekwencją faktu, że lot pierwotnie przewidziany nie został wykonany. Tym samym w przedmiotowej sprawie pasażerowie nie byli uprawnieni do uzyskania odszkodowania, gdyż samolot wylądował z opóźnieniem nieprzekraczającym 3 godzin.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl