loader image

Wizz Air – jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot?

Miałeś opóźniony lot? Twoje połączenie realizowane przez Wizz Air zostało przełożone na kolejny dzień? Tego typu sytuacje nie należą do rzadkości. Zazwyczaj przyczyną takiego stanu rzeczy jest dążenie do maksymalnego wykorzystania zasobów floty samolotów. Warto mieć jednak świadomość, że na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 za odwołany lub opóźniony lot z winy Wizz Air przysługuje odszkodowanie nawet do 600 EUR na osobę. W niniejszym artykule opisujemy, w jaki sposób przebiega proces uzyskania rekompensaty od węgierskiego przewoźnika.

Wizz Air – podstawowe informacje na temat przewoźnika

Wizz Air (pełna nazwa spółki: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft.) to węgierskie tanie linie lotnicze z siedzibą w Budapeszcie (H-1103) przy ul. Kőér street 2/A, Building B (Laurus Offices). Działalność przewoźnika koncentruje się w duże mierze na obsłudze połączeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanach oraz Europie Zachodniej i Skandynawii. Poszczególne rejsy realizowane są także na obszarze Azji (m.in. Gruzja) oraz rejonu Bliskiego Wschodu (m.in. Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie). Wizz Air rozpoczął działalność w lipcu 2003 r. Z kolei pierwszy lot odbył się 19 maja 2004 r.. Rejsy węgierskiego przewoźnika realizowane są pod kodami:

 • IATA: W6
 • ICAO: WZZ

Wizz Air posiada ponad 20 baz operacyjnych zlokalizowanych w poszczególnych krajach Europy, w tym 5 na polskich lotniskach: Katowice Airport (polska baza operacyjna), Lotnisku Chopina w Warszawie, Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Porcie lotniczym Kraków-Balice, a także Porcie lotniczym Wrocław-Strachowice.

Na terytorium Polski Wizz Air posiada zarejestrowany oddział przedsiębiorcy zagranicznego: Wizz Air Hungary Ltd. (Spółka Akcyjna Nienotowana na Giełdzie) Oddział w Polsce z siedzibą w Pyrzowicach (42-625) przy ul. Wolności 90 (tj. na terenie katowickiego lotniska). Ponadto węgierski przewoźnik posiada również dwie dodatkowe spółki: Wizz Air UK Ltd. z siedzibą z Luton (Wielka Brytania) oraz Wizz Air Abu Dhabi z siedzibą w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Strona internetowa: www.wizzair.com

Kwoty odszkodowań za odwołany lub opóźniony lot

Na mocy Rozporządzenia (WE) 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w przypadku, gdy lot zostanie odwołany lub ulegnie opóźnieniu, którego czas przekracza 3 godziny (na lotnisku docelowym), może wystąpić do linii lotniczych z wnioskiem o wypłatę odszkodowania. Kwoty rekompensat są stałe i zależą od odległości:
 • 250 EUR na osobę – na dystansie nieprzekraczającym 1500 km
 • 400 EUR na osobę – na dystansie od 1500 km do 3500 km (oraz wszystkie loty powyżej 1500 km na obszarze Unii Europejskiej)
 • 600 EUR na osobę* – na dystansie przekraczającym 3500 km (dla lotu, w którym jedno z lotnisk znajduje się poza terenem Unii Europejskiej)

  * w przypadku lotów na dystansie przekraczającym 3500 km (wykraczających poza obszar UE) wymagany czas opóźnienia wynosi 4 godziny (w sytuacji, gdy mieści się on w przedziale 3-4 godzin, to kwota odszkodowania zostaje zredukowana o 50% i tym samym wynosi po 300 EUR na osobę)

Odwołany lub opóźniony lot - co dalej?

W szczycie sezonu turystycznego siatka połączeń realizowanych przez Wizz Air jest niezwykle rozbudowana. Przewoźnik oferuje loty do wielu popularnych krajów takich jak: Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Włochy, a także poza Europę, w tym m.in. Izraela czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z uwagi na napiętą siatkę połączeń, w przypadku wystąpienia usterki technicznej często nie ma możliwości podstawienia zastępczego samolotu w krótkim czasie. Niejednokrotnie trzeba czekać na sprowadzenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania naprawy. Powoduje to, że część połączeń (zwłaszcza w okresie wakacyjnym) jest opóźniona, a pasażerowie nabywają prawo do uzyskania odszkodowania.

Przede wszystkim jednak należy mieć świadomość swoich praw. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem (WE) 261/2004 za opóźniony lub odwołany lot z winy Wizz Air przysługuje odszkodowanie nawet do kwoty 600 EUR. Warto mieć jednak na względzie, że kluczowym aspektem jest przyczyna zakłócenia podróży. Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy wina leży po stronie przewoźnika. Rekompensata należna jest w sytuacji m.in.: awarii technicznej oraz problemów operacyjnych przewoźnika (w tym także strajku załogi), a także niewłaściwego zaplanowania systemu rotacji. Z kolei reklamacja może zostać odrzucona w sytuacji, gdy lot został zakłócony z przyczyn niezależnych, jak np.: zła pogoda, zamknięta przestrzeń powietrzna, strajk pracowników obsługi naziemnej lotniska.

Jak przebiega proces dochodzenia roszczenia od Wizz Air?

Na oficjalnej stronie internetowej przewoźnika znajduje się odnośnik do formularza, za którego pośrednictwem pasażerowie mogą składać reklamacje w związku z nieregularnościami połączeń. W przypadku, gdy wylot lub przylot odbywał się z terytorium Polski, pasażer ma możliwość wysłania skargi listem poleconym na adres polskiego oddziału. Do reklamacji kierowanej do Wizz Air należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające fakt posiadania rezerwacji na dany lot:

 • potwierdzenie rezerwacji / umowa z biurem podróży

 • skan karty pokładowej
 • akt urodzenia (w przypadku małoletniego pasażera)

Kluczowym aspektem pozostaje jednak fakt, że uzyskanie odszkodowania od linii Wizz Air nie stanowi zwykłej formalności. Na przestrzeni kilku lat działalności wielokrotnie prowadziliśmy sprawy dotyczące niniejszego przewoźnika. Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku linii Wizz Air do rzadkości nie należą sytuacje, w których przewoźnik odrzuca reklamacje (najczęściej bez konkretnego uzasadnienia).

Wynika to z faktu, iż linia orzecznictwa w zakresie określonych przyczyn powodujących zakłócenia w realizacji rejsów jest nieprecyzyjna. W takich okolicznościach konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego (w Polsce lub za granicą). Warto mieć na względzie fakt, iż rozstrzygnięcie zapadające na etapie sądowym może być równie dobrze na korzyść pasażera, jak również linii lotniczych. W związku z tym istotna staje się rola profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Znajomość aktualnego orzecznictwa (w tym w szczególności wyroków TSUE) niejednokrotnie umożliwia przekonanie sądu do stosownej argumentacji, a tym samym przechylenie szali zwycięstwa na korzyść klienta.

W przypadku linii Wizz Air niezwykle często jesteśmy w stanie rozstrzygać sporne kwestie na drodze polubownej mediacji. Przewoźnik ma bowiem świadomość, że AirCash4U dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu Rozporządzenia (WE) 261/2004, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania korzystnego dla pasażera wyroku na drodze postępowania sądowego. Oznaczałoby to konieczność poniesienia przez Wizz Air dodatkowych kosztów. W związku z tym przewoźnik woli uniknąć procesu i, tym samym, pozytywnie rozpatrzyć reklamację skierowaną przez AirCash4U.

Dochodzenie roszczenia na drodze sądowej

Pasażer samodzielnie występujący z roszczeniem na drodze postępowania sądowego przeciwko Wizz Air powinien mieć świadomość, iż niniejsze działanie wiąże się z poniesieniem kosztów. Niezbędne staje się uiszczenie opłaty sądowej (100 zł – w przypadku odszkodowania w kwocie 250 EUR, 200 zł – w przypadku rekompensat w wysokości 400 EUR oraz 600 EUR). Ponadto konieczne może okazać się pokrycie wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego). Dodatkowo w przypadku przegranej pasażer zobligowany będzie do uiszczenia kosztów zastępstwa procesowego strony wygranej. Warto mieć bowiem na względzie, iż linie lotnicze najczęściej są reprezentowane przez adwokata lub radcę prawnego. Aspekt ten jest niezwykle kluczowy, gdyż ustawowe kwoty są stosunkowo wysokie i wynoszą odpowiednio: 270 zł – w przypadku roszczeń o wartości nominalnej 250 EUR oraz 900 zł – w przypadku roszczeń o wartości nominalnej 400 EUR lub 600 EUR. Wskazane wartości dotyczą pozwu obejmującego jedną osobę. W przypadku większej grupy pasażerów koszty zastępstwa procesowego należy pomnożyć przez liczbę uczestników procesu.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że w toku postępowania sądowego to przewoźnik zobowiązany jest do przedstawiania dowodów, które zwalniałaby go z obowiązku wypłaty odszkodowania. Z drugiej jednak strony brak doświadczenia po stronie pasażera z różnych względów może skutkować przegraniem procesu, mimo że stan faktyczny wskazuje na odpowiedzialność linii lotniczych. Więcej informacji w zakresie dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego w związku z zakłóceniami w podróży znaleźć można w artykule na naszym blogu.

Jak długo trzeba czekać na wypłatę odszkodowania przez Wizz Air?

Proces dochodzenia roszczenia od węgierskiego przewoźnika może trwać od kilku dni do nawet 2-3 lat. W pierwszej kolejności istotne jest, czy przewoźnik wyrazi chęć polubownego rozwiązania sporu. W takim przypadku czas realizacji reklamacji powinien zająć do kilku dni do maksymalnie 2-3 miesięcy. W sytuacji, gdy konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową, pasażer zmuszony będzie do uzbrojenia się w cierpliwość. Wytoczenie powództwa oznacza, że cały proces zajmie od ok. 6 miesięcy do nawet 2-3 lat. Niewątpliwie fakt ten wynika z opieszałej pracy sądów. Dodatkowo niektóre sprawy charakteryzują się większym stopniem skomplikowania, przez co zachodzi konieczność przedstawienia bardziej obszernych materiałów dowodowych lub przesłuchania świadków, a to wydłuża postępowanie o kolejne miesiące.

W jakich sytuacjach Wizz Air może odrzucić reklamację?

Unijne regulacje wskazują, że w określonych przypadkach linie lotnicze mogą zostać zwolnione z obowiązku wypłaty odszkodowania. Dotyczy to tzw. nadzwyczajnych okoliczności, które znajdują się poza kontrolą linii lotniczych. W tym zakresie wymienić można w szczególności:

 • niekorzystne warunki pogodowe

 • klęska żywiołowa (np. powódź, wybuch wulkanu)

 • problemy z infrastrukturą portu lotniczego

 • niestabilna sytuacja polityczna

 • usterka samolotu spowodowana czynnikiem zewnętrznym (np. zderzeniem z ptakiem)

 • nagły przypadek medyczny

Wizz Air odrzucił moją reklamację - co dalej?

Warto mieć jednak na względzie, iż linie lotnicze stosunkowo często nadużywają możliwości powołania się na wystąpienie tzw. nadzwyczajnych okoliczności. W sytuacji, gdy Wizz Air odrzucił reklamację rekomendujemy zwrócenie się do AirCash4U w celu dokonania szczegółowej weryfikacji danego zdarzenia. Niejednokrotnie uzyskiwaliśmy odszkodowania od węgierskiego przewoźnika w sytuacji, gdy decyzja przekazana pasażerowi była odmowna.

Voucher od Wizz Air zamiast zwrotu pieniędzy

Zasadniczo odradzamy przyjmowanie vouchera od linii lotniczych. W takim przypadku de facto jesteśmy zobowiązani do zakupu kolejnych biletów u danego przewoźnika. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której planujemy kolejną podróż w perspektywie najbliższych tygodni. Warto mieć świadomość, że jeśli Wizz Air zaproponuje nam voucher, to najprawdopodobniej istnieją wysokie szanse na uzyskanie odszkodowania z tytułu Rozporządzenia (WE) 261/2004.

Skorzystanie z usług AirCash4U

W przypadku, gdy pasażer nie chce ryzykować ponoszenia kosztów oraz angażować swojego czasu, może przekazać prowadzenie sprawy firmie AirCash4U. Wystarczy udzielić stosownych pełnomocnictw oraz przesłać skany dokumentów podróży, a następnie jedynie oczekiwać na stosowne rozstrzygnięcie w zakresie zgłoszonej reklamacji. Istotnym aspektem jest to, że jeśli dojdzie do procesu sądowego, to my poniesiemy wszystkie związane z tym koszty. Dodatkowo klient nie ponosi również żadnych opłat w przypadku ewentualnej przegranej. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja, która wynosi 23% brutto od uzyskanej kwoty odszkodowania. Stawka jest stała i nie wzrasta także wtedy, gdy sprawa zostaje skierowana na drogę sądową. Ten aspekt jest niezwykle istotny, gdyż wiele konkurencyjnych firm podnosi wysokość wynagrodzenia (nawet do 40-50%) w momencie, gdy sprawa trafia na wokandę. Dodatkowo w przypadku reklamacji grupowych lub w kontekście zgłoszeń, gdzie występuje wysokie prawdopodobieństwo zasadności roszenia, istnieje możliwość negocjacji prowizji.

Warto podkreślić, że na przestrzeni kilku lat działalności wypracowaliśmy mechanizmy, które często umożliwiają uzyskanie odszkodowania od Wizz Air na drodze polubownej mediacji. Tym samym istnieje możliwość wyegzekwowania rekompensaty, w relatywnie krótkim czasie, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Złóż wniosek o odszkodowanie za problem z opóźnionym lub odwołanym lotem

Kontakt z nami

Adres
AirCash4U

NIP: 7542812979
REGON: 383541220

Zegar

Pon-Pt: 8.00-18.00

Sob: 10.00-14.00

Znajdź nas na Facebooku

601 181 728

biuro@aircash4u.pl